Om os / Årsberetninger / 2012

2012

 

ÅRSBERETNING FOR 2012 FOR FOLKEUNIVERSITETET I FREDERIKSSUND

 

Indledning

2012 blev et særdeles godt arbejdsår for folkeuniversitetet i Frederikssund, og det kan konstateres, at såvel antallet af arrangementer som antallet af deltagere er stigende. Vi har haft 1.352 deltagere i alt, heraf 865 betalende i 2012 mod 615 betalende deltagere i 2011.

Årets arbejde

Der blev i foråret 2012 planlagt 13 arrangementer, hvoraf 12 gennemførtes og 1 aflystes. I efteråret 2012 gennemførtes 17 arrangementer. I alt 29 gennemførte arrangementer.

Oversigt over antal af arrangementer i de seneste år: 

2012

29

2011

26

2010

26

2009

23

2008

20

2007

27

2006

25

 

Emnefordelingen i har været følgende: 

 

2011

2012

Historie og samtidshistorie

7

7

Naturvidenskab

4

3

Filosofi, religion og teologi

1

3

Musik og musikhistorie

7

3

Malekunst og kunsthistorie

2

3

Arkitektur

0

2

Litteratur og litteraturhistorie

1

3

Ekskursioner

2

2

Opera og ballet

2

2

Koncert

 

1

Sammentælling

26

29

Oversigt over årets program 

1

Tirsdag 10. januar

Professor, dr. Holger Bech

Holgers Univers

2

Torsdag 19. januar

Forfatter, lektor, cand.mag., lektor Jørgen Stormgaard

Karen Blixens liv og forfatterskab

 

Torsdag 26. januar

Forfatter, cand.mag. Kirsten Kjærulff

Hildegard af Bingen som litterær fantasi og som profet

AFLYST

3

Torsdag 2. februar

Seniorforsker, cand.mag. Erik Gøbel

Øresundstolden 1429-1857 – en guldgrube for Danmarks konger og verdens historikere

4

Torsdag 9. februar

Konsulent, mag.art. Frantz Leander Hansen

James Joyce og Ulysses

5

Torsdag 23. februar

Lektor, ass. Professor, ph.d. Steen H. Hansen

Hvordan blev universet skabt, og hvad ender det med? Hvad ved vi, og hvad ved vi ikke?

6

Tirsdag 28. februar

Forfatter, cand.pæd. Mogens Wenzel Andreasen

Om komponisten Giuseppe Verdi og hans opera La Traviata

7

Søndag 1. april

La Traviata på OPERAEN på Holmen

 

8

Mandag 5. marts

Forfatter, cand.mag. Thomas Sehested

Indien som stormagt

9

Mandag 12. marts

Universitetslektor, cand.phil. & med., ph.d. Klemens Kappel

Hvad optager filosofferne i begyndelsen af det 21. århundrede?

10

Mandag 19. marts

Overlæge, dr.med. Ole Hartling

Liv og død i menneskets hænder

11

Mandag 26. marts

Forfatter Flemming Jerk

To herregårde i Klintekongens rige – Gjorslev og Vemmetofte

12

Lørdag 28. april

Forfatter Flemming Jerk

Ekskursion i Klintekongens Rige

13

Søndag 26. august

Forfatter Flemming Jerk

Dansk herregårdsarkitektur fra renæssance til empire

14

Søndag 9. september

Museumsinspektør, ph.d. Mikkel Venborg Pedersen

Herregårdsliv hos herskab og tjenestefolk

15

Tirsdag 11. september

Museumsinspektør, mag.art. Dorthe Aagesen

Maleren Henri Matisse

16

Lørdag 15. september

Rundvisning på Matisse udstillingen på Statens Museum for Kunst

 

17

Torsdag 20. september

Forfatter, cand.mag. Kirsten Kjærulff

Hildegard af Bingen som litterær fantasi og som profet

 

18

Søndag 23. september

Museumsleder, cand.mag. & fil.dr. Louise Sebro

Christian Ludvig Scheel von Plessen. En embedsadelig verdensmand og hans tid

19

Torsdag 4. oktober

Forfatter, cand.pæd. Mogens Wenzel Andreasen

Om komponisten Giacomo Puccini og hans opera Madame Butterfly

20

Mandag 22. oktober

Madame Butterfly på OPERAEN på Holmen

 

21

Torsdag 11. oktober

Fhv. udenrigsminister, cand.jur. Niels Helveg Petersen

Den dan ske grundlov i kritisk belysning

22

Tirsdag 23. oktober

Forfatter, cand.pæd. Mogens Wenzel Andreasen

Om komponisten Ludwig van Beethoven og hans 3. symfoni Eroica

23

Fredag 7. december

Symfonien Eroica og Le Sacre du Printemps i KONCERTHUSET

 

24 og 25

Mandagene 29. oktober og 5. november

Kunsthistoriker, cand.mag. Merete Mørup

Tysk ekspressionisme

26

Torsdag 15. november

Universitetslektor, mag.art. & ph.d. Niels Bjerre-Poulsen

USA efter valget

27

Torsdag 22. november

Universitetslektor, ph.d. Ulrik Langen

”Den afmægtige”.

Christian VII

28

Torsdag 29. november

Lektor, cand.scient. Jon Wegener

Vores hjerne er ikke bygget til økonomiske beslutninger

29

Torsdag 6. december

Konsulent, mag.art. Frantz Leander Hansen

Om Charles Dickens Et juleeventyr

 

Årets arrangementer har haft til huse følgende steder:

Kulturhuset Elværket

18 gange

Frederikssund Gymnasium

3 gange

OPERAEN på Holmen

2 gange

Ekskursion til Stevns

1 gang

Herregårdsmuseet Selsø Slot

3 gang

Statens Museum for Kunst

1 gang

KONCERTHUSET

1 gang

J.F. Willumsens Museum

0 gange

Sammentælling

29

Repræsentantskabsmødet 2012

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdtes mandag den 12. marts kl. 21.00 i lærerværelset på Frederikssund Gymnasium. Niels Kristian Zinck valgtes til ordstyrer. 

 Til lokalkomiteen genvalgtes for 2 år Lars Dalsgaard, Peter Linder, Verner Bylov Larsen, Rigmor Sveistrup og Eva Mejnert.

 Som revisorer genvalgtes for 1 år Niels Kristian Zinck og Sven Jørgen Thomsen. Som revisorsuppleant for 1 år genvalgtes Jesper Kjerulf.

 Komiteen konstituerede sig på møde den 12. marts således:

Formand: Knud Andersen
Næstformand: Peter Linder
Kasserer: Lasse Bjørn Knudsen
Sekretær: Lars Dalsgaard

Aase Zinck

Brita Pilegaard Hansen

Eva Mejnert

Rigmor Sveistrup

Verner Bylov Larsen

Økonomien for regnskabsåret 2012

Kasserer Lasse Knudsen oplyser følgende om regnskabsåret:

Af resultatopgørelsen fremgår bl.a., at

  • omsætningen er 195.862,50 kr. (heraf 3800 kr. forudbetaling for 2013 arrangementer)
  • årets overskud er 23.812,60 kr. (heraf 3800 kr. forudbetaling for 2013 arrangementer)
  • egenkapitalen er øget fra 74.453,14 kr. til 98.265,74 kr.
  • indestående i bank plus kassebeholdning er 112.960,74 kr. (kassebeholdning udgør 1660 kr.)
  • gæld er 21.895, som er komiteafgift for andet halvår 2012
  • tilgodehavende er 7.200 kr. – hvilket er betaling for FUKBH-deltagelse i foredrag

Økonomisk set, har det således været et meget tilfredsstillende år med en forøgelse af egenkapitalen.

Det skal dog samtidig siges, at forøgelsen af egenkapitalen (ca. 20.000 kr. under hensyntagen til forhåndsbetaling) i høj grad skyldes 3 forhold: Foredraget med Holger Bech Nielsen (181 betalende) og ekskursionen til Klintekongens rige samt opera/koncert arrangementerne. Holger Bech Nielsen gav alene et overskud på ca. 12.000 kr.

Men entréafgiften på 80 kr. har sammen med et generelt rimeligt deltagerantal været afgørende for det gode økonomiske resultat.

Det kan således konstateres, at forhøjelsen af deltagerbetaling fra 60,- kr. til 80,- kr., som trådte i kraft fra sommeren 2011, ikke har medført en forringelse af deltagerantallet.

Årsprogrammet

Årsprogrammet 2012-13 blev trykt i 1.500 eksemplarer hos Printgalleriet i Slangerup og udsendt i august 2012 til alle tidligere deltagere, som vi har i vor adressebase svarende til godt 750. Som tidligere år fordelte komiteens medlemmer et antal af programmerne mellem sig til uddeling i deres respektive nærmere opland. Der uddeltes på denne måde til omkring halvdelen af vore kontaktpersoner. Programmet er endvidere sendt til egnens biblioteker og i årets løb til alle, som har ønsket det.

Det har været drøftet i komiteen, om der skal ofres flere midler på at gøre sæsonprogrammet flottere og mere indbydende.

Møder i lokalkomiteen

Lokalkomiteen har 2012 afholdt møde den 31. januar hos Verner Bylov Larsen, den 27. februar hos Lars Dalsgaard, den 21. maj hos Knud Andersen og den 28.august hos Lasse Knudsen. Ønsket fra hovedstadsregionen om, at efterårsprogrammet skal ligge klart ultimo marts, forrykker i nogen grad komiteens planlægningsarbejde til tidligere på året, end det har været traditionen. Det samme gør nødvendigheden af at reservere Elværket så tidligt som muligt.

Folkeuniversitetsnævnet og hovedstadsregionen

Frederikssund Folkeuniversitet har for tiden ikke noget medlem af bestyrelsen for hovedstadsregionen. Af referat af møde i regionsstyrelsen for hovedstadsregionen den 23. januar 2012 fremgår følgende:

Til styrelsen for hovedstadsregionen skulle lokalkomiteerne udpege to medlemmer. I flere år har Ulla Rald og Peter Linder siddet i styrelsen. Peter Linder havde givet udtryk for, at hvis andre havde lyst til at indtræde, ville han gerne være fri. Lone Albrechtsen ville gerne som ny være medlem for derigennem at lære noget om organisationen. Ulla Rald ville gerne fortsætte. Til styrelsen udpegedes herefter Lone Albrechtsen og Ulla Rald for perioden 2012-2013.

Det kom på tale, at lokalkomiteerne kunne have glæde af at mødes et par gange om året for at udveksle erfaringer. Det besluttedes, at holde to årlige sammenkomster, hvortil inviteres 1-2 medlemmer fra hver lokalkomite. Møderne afholdes kl.15 på de to dage, hvor regionsstyrelsen mødes kl.17. ”

 PR arbejde

Forud for hvert af vore arrangementer sender komiteens respektive ansvarshavende kontaktperson en pressemeddelelse til Lokalavisen i Frederikssund, Lokalavisen for hele Horns Herred samt Frederiksborg Amts Avis i Frederikssund og i Hillerød. Pressen har reageret på vore meddelelser med varierende opmærksomhed, men er normalt venligt stemt over for vore tiltag.

Vore arrangementer findes også på www.kultunaut.dk og i aktivitetskalenderen i Frederikssund Lokalavis. Man kan endvidere læse om os på www.folkeuniversitet.dk og på www.fukoebenhavn.dk samt i Københavns Folkeuniversitets halvårsprogram.

Vor egen hjemmeside fufsund.dk opdateres løbende.

FOLKEUNIVERSITETS INFO fungerer som en mulighed for løbende at komme i forbindelse med dem af vore brugere, som har tilmeldt sig denne service. Folkeuni Info havde ved årets slutning 450 tilmeldte brugere.

Hjemmesiden

Fra 2012 har vi skiftet udbyder fra wordpress til bricksite. Dette har medført en fornyelse af hjemmesiden. Som noget nyt har vi fra sommeren 2012 oprettet tilmelding til en række af vore arrangementer på hjemmesiden med efterfølgende mulighed for betaling af billetter ved bankoverførsel. Ordningen har været brugt i vidt omfang

Afslutning

Der skal lyde en tak til Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen i Frederikssund og Lokalavisen for hele Horns Herred for deres velvilje ved omtaler af vore arrangementer, som har medvirket til, at disse er blevet bekendtgjort for en større kreds i vort område.

Vi retter en stor tak til Herregårdsmuseet Selsø Slot ved museumsleder Louise Sebro for et særdeles vellykket samarbejde omkring 3 historiske forelæsninger, som fandt sted på i Riddersalen på slottet i august september 2012.

En væsentlig forudsætning for, at folkeuniversitetet kan drives med en rimelig deltagerbetaling, er, at gratis lokaler kan stilles til rådighed for vore arrangementer. En nyordning af de organisatoriske forhold omkring Frederikssund Gymnasium medfører, at der nu skal betales leje for brug af lokaler på gymnasiet. Dette kan muligvis medføre, at der må findes et andet alternativ til Elværket, hvor de fleste af vore arrangementer søges placeret. Elværket er særdeles intensivt udnyttet, og graden bliver ikke mindre med årene.

Vi takker i Kulturhuset Elværket og Frederikssund Gymnasium for godt samarbejde. Der har i årets løb været drøftelser med Elværket om oprydning og rengøring efter vore møder. Det er præciseret, at det er vort ansvar at sætte stole på plads, feje gulve, rydde op og klare opvask. Endvidere skal vi sikre os, at alle døre er låst, inden vi forlader huset. Elværket kan ikke længere påtage sig opsætning af stole. Opsætning og nedtagning af stole må nu klares af komiteens medlemmer med hjælp fra deltagerne efter arrangementerne.

Vi mistede i efteråret 2012 Niels Kristian Zinck, der gennem mange år har ydet praktisk hjælp til folkeuniversitetet. Zinck afgik ved døden den 1. november 2012.

Især skal der lyde en stor tak til alle, som har deltaget i vore arrangementer. Vi er glade og taknemmelige over, at så mange har sluttet op om dem, hvilket er en forudsætning for Folkeuniversitetets eksistens og for, at komiteen kan fortsætte med at skaffe gode foredragsholdere.

Som formand bringer jeg en stor tak til lokalkomiteens medlemmer for godt samarbejde i det forløbne år og for gode idéer ved programlægningen samt for den hyggelige afvikling af møderne i komiteen. Der er aldrig mangel på idéer til kommende arrangementer.

Også tak til dem, der har ydet bistand ved arrangementernes afholdelse, billetsalg, indtastning, ophængning af plakater, uddeling af programmer, afhentning af nøgler, flytning af stole, kaffebrygning og indkøb m.v.

Slangerup den 25. januar 2013

På komiteens vegne,Knud Andersen, formand

 

 

 

 

 

Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com