Corona

Midlertidige Covid-19 retningslinjer
for brug af Elværket pr. 26. oktober 2020

Den 7. august 2020 udsendte bestyrelsen retningslinjer for brug af huset pr. 1. september 2020. På
baggrund af myndighedernes ændrede retningslinjer er det desværre nødvendigt også at skærpe
retningslinjerne for brug af Elværket yderligere. Bestyrelsen har derfor d.d. fastlagt følgende retningslinjer
som er gældende fra 26. oktober 2020 og indtil andet meddeles.
Generelt
Generelt er det en forudsætning at alle brugere respekterer retningslinjerne, og at de gængse krav om
hensyntagen, afstand og hygiejne følges. Disse er også skiltet overalt i huset, ligesom der er ophængt
dispensere med håndsprit ved indgangen til alle rum.
Adgang til huset
Alene brugere som har et godkendt arrangement, har adgang til huset. Øvrige nøglebrikker vil være
spærret.
Nye skærpede krav pr. 26. oktober
1. Ved al anden aktivitet end koncerter, teaterforestillinger og foredrag/konferencer gælder et forbud
på maksimalt ti deltagere, medmindre deltagerne er under 21 år.
2. Ved netop koncerter, teaterforestillinger og foredrag/konferencer gælder de gamle regler om
maksimalt 70 deltagere i salen. Brug af borde er nu udelukket, og i øvrige lokaler tillades altid
maksimalt ti deltagere. Her er brug af borde tilladt. Reglerne uddybes nedenfor.
3. Ved arrangementer må gruppen af arrangører og optrædende/kunstnere ikke udgøre over ti
personer, uanset at der samlet tillades flere deltagere ved arrangementet.
4. Afholdelse af pauser og servering under arrangementer er ikke tilladt. Man ankommer til
arrangementet, indtager sin plads, og forlader den igen når man går hjem fra arrangementet. Eneste
undskyldning for ellers at forlade pladsen er toiletbesøg.
Yderligere krav fra 29. oktober 2020
Fra torsdag den 29. oktober gælder krav om at bære mundbind eller visir for alle brugere over 12 år.
Mundbind/visir må først tages af, når man har sat sig på sin faste plads, og skal tages på igen inden man
rejser sig fra den. Dette gælder også personalet, der skal bære mundbind eller visir uden for kontoret.
Arrangementer
I praksis betyder de nye krav, kombineret med de allerede gældende krav, at følgende retningslinjer skal
overholdes:
A. I lokalerne:
• Hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning sikres én meters afstand målt fra midten
af sædet.
• Publikum kan også sidde ved borde, under hensyntagen til afstandskravet, når der deltager
maksimalt ti personer.
• Der skal være to kvadratmeter gulvareal pr. deltager, optrædende og personale undtaget.
Frederikssund den 25. oktober 2020
Kulturhuset Elværket • Ved Kirken 6 • 3600 Frederikssund.
Telefon 47 38 52 91· www.kulturhus.com· CVR 19 03 60 81
• For optrædende skal der være mindst fire kvadratmeter sceneareal, og der skal opretholdes
mindst to meters afstand til publikum fra scenekant. Gruppen af optrædende og arrangører må
ikke udgøre mere end ti personer.
• Alle skal bære mundbind eller visir, når de ikke sidder på deres plads.
• Man må kun forlade sin faste plads med henblik på toiletbesøg.
B. Uden for lokalerne (I foyer, opholdsholdsarealer, café og gange):
• Der skal være mindst 4 kvm. gulvareal pr. deltager, personale undtaget. Alle skal bære
mundbind eller visir.
På den baggrund gælder følgende om brug af husets lokaler:
1. Salen:
Ved koncerter, foredrag og teaterforestillinger:
Ved scene eller gulvareal til oplægsholder på fire gange to meter, tillades maksimalt adgang for 70
tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit gangareal langs væg,
scene og i midten af salen.
Ved større scene eller gulvareal til oplægsholder, dog maksimalt fire gange otte meter, tillades
maksimalt 60 tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit
gangareal langs væg, scene og i midten af salen.
Der må maksimalt være ti optrædende og medlemmer af arrangørgruppen. Disse medregnes i det
samlede deltagerantal.
Brug af borde er ikke tilladt, undtagen på scenen til oplægsholder.
Ved andre arrangementer:
Der tillades maksimalt 10 deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og personen skal
sidde ned.
Opstilling af borde er tilladt.
For alle arrangementstyper:
Arrangementer med stående publikum tillades ikke.
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads.
2. Caféen
For at undgå for mange brugere i huset, eller at man stimler sammen/sætter sig ned og falder i snak,
eller mødes på gangarealer hvor afstandskrav ikke kan overholdes, så anvendes Caféen ikke.
Undtaget herfra er arrangementer, hvor der ikke er andre arrangører i huset på samme tid, og
caféen benyttes sammen med salen; dog stadig uden opstilling af borde og stole og kun sådan, at
eventuelt salg alene sker inden et arrangement.
Fødevarer må ikke indtages i caféen. Der bæres mundbind i lokalet.
3. Køkken
Af hygiejnehensyn kan køkkenet kun anvendes efter aftale og instruktion af personalet på samme
vilkår som Caféen. I hovedreglen må det dog kun benyttes af husets personale, og vil derfor være
aflåst. Servicetimer og servering kan eventuelt aftales med personalet.
4. Store mødelokale
Med brug af borde:
Der tillades maksimalt ti siddende deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og
personen skal sidde ned.
Uden brug af borde:
Der tillades maksimalt ti deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og personen kan stå
op ved brug af mundbind/visir. Øvrige ni deltagere skal sidde ned.
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads.
Kulturhuset Elværket • Ved Kirken 6 • 3600 Frederikssund.
Telefon 47 38 52 91· www.kulturhus.com· CVR 19 03 60 81
5. Lille mødelokale (tidl. Foreningsværkstedet
Med brug af borde:
Der tillades maksimalt ti siddende deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og
personen skal sidde ned.
Uden brug af borde:
Der tillades maksimalt ti deltagere, hvis alle er siddende.
Stående oplægsholder/underviser tillades med brug af mundbind/visir og overholdelse af
afstandskrav. Oplægsholder/underviser medregnes i deltagerantallet, der i den situation maksimalt
må udgøre syv personer. Øvrige seks deltagere skal sidde ned.
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads.
Alene arrangør må benytte adgangen til lokalet fra gangen. Øvrige deltagere skal lukkes ind og ud ad
døren fra parkeringspladsen, da afstandskrav ikke kan overholdes i den smalle gang ned til lokalet.
Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og personen skal sidde ned.
I øvrigt opretholdes følgende retningslinjer:
A. Der kan kun gennemføres to arrangementer dagligt i henholdsvis salen, det store mødelokale
og det lille mødelokale. Tidsrum aftales med personalet.
B. Senest dagen før gennemførelsen af et arrangement, skal arrangør have oplyst deltagerantal
til kontoret, så vi sikrer at retningslinjer og forsamlingsforbud overholdes. Dette sker på e-mail
til Lisa på lisa@kulturhus.com. Dermed også sagt, at arrangementer med "fri
adgang"/billetsalg på dagen ikke vil kunne gennemføres. Har arrangør ikke meddelt
deltagerantal dagen før, vil nøglebrik ikke blive aktiveret, og lokalerne kan ikke benyttes.
C. Slutrengøring på brugerniveau skal stadig udføres, herunder afspritning af borde og stole og
andre kontaktflader.
D. Øl og vand kan købes, og må drikkes af flaske/dåse eller i medbragt service under
arrangementet, når mundbind må tages af.
Husets kontor
Kontoret er åbent for telefoniske henvendelser som normalt, og for personlig henvendelse efter aftale.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com