Program / Forår 2019 / Rigsfællesskabets kontinentalsokkel- projekt – ikke kun “Kampen om Nordpolenk

Rigsfællesskabets kontinentalsokkel- projekt – ikke kun “Kampen om Nordpolen”

 
Foto fra Tidsskriftet Grønland
Batymetrisk kort, der viser hvorledes Rigsfælleskabets krav (violet) overlapper med det russiske (gult) krav, henholdsvis den norske kontinentalsokkel (sort). Nordpolens geografiske placering er indikeret med en sort stjerne (Marcussen & Weng, 2016)
 
Hvem "ejer" Nordpolen!
Hvordan fastlægges grænser til havs, hvordan udvides retten til undergrunden ud over 200 sømil og hvem “ejer” egentlig Nordpolen? Disse spørgsmål vil fhv.
seniorrådgiver ved GEUS, Christian Marcussen, belyse med focus på Polhavet.
 
.
Foredraget giver en kort indføring i FN’s Havretskonvention og specielt bestemmelserne i artikel 76, der kommer i spil for at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil. Det er Sokkelkommissionen, der gennemgår de enkelte kyststaters krav for at kunne give en anbefaling.
I Rigsfællesskabet er der fem områder, der er relevante i forbindelse med en udvidelse af kontinentalsoklen og arbejdet med at indsamle de nødvendige data startede i 2002 inden for kontinentalsokkelprojektet. Indsamling af data i isfyldt farvand i området nord for Grønland har været specielt udfordrende. Kontinentalsokkelprojektets arbejde blev afsluttet inden for den i artikel 76 fastlagte tidsfrist på ti år og inden for de bevillingsmæssige rammer.
Foredraget giver afslutningsvis en kort status for de krav om at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean, der for tiden er indleveret til Sokkelkommissionen.
 
Hvad er GEUS?
(fra Wikipedia)
GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er en dansk uafhængig forsknings- og konsulentinstitution inden for miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer. GEUS er det største samlede forskningsmiljø på det geologiske område i Danmark, beskæftiger 295 ansatte og omsætter for 218 mio. kr. Institutionen udfører dataindsamlinger og opbevaring, forskning, rådgivning og kommunikation for at kunne udnytte og beskytte de naturlige geologiske ressourcer i Danmark, Grønland og Færøerne. Organisationen hed tidligere Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).
GEUS hører under Klima- og Energiministeriet og er en del af Geocenter Danmark, der også omfatter de geologiske institutter ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.
GEUS har lovfæstede opgaver omkring databankvirksomhed, grundvand, drikkevand, olie og naturgas og mineralske råstoffer. Den gennemfører også videnskabelige undersøgelser og rådgiver den offentlige såvel som den private sektor, nationalt og internationalt. Institutionen har betydelige opgaver inden for olie/gas sektoren, mineralske råstoffer, vandforsyning, forureningsundersøgelser, miljø- og klimahistorie og anlægsarbejder.
GEUS formidler oplysninger om de geologiske forhold og om de videnskabelige resultater af institutionens virksomhed til offentligheden såvel som til den videnskabelige verden. Dette sker ved udsendelse af geologiske kort og rapporter og udgivelse af afhandlinger i internationale tidsskrifter såvel som i institutionens egne udgivelsesserier.
Administrerende direktør er Flemming Larsen.
 
 
Christian Marcussen (privat foto)
 
Rigsfællesskabets kontinentalsokkel-
projekt – ikke kun “Kampen om Nordpolen”
Fhv. seniorrådgiver, cand.scient. Christian Marcussen

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Deltagelse koster 80,- kr.

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
 
Christian Marcussen er lige gået på pension fra en stilling som seniorrådgiver hos GEUS. Han har fra 2003 til 2014 været projektleder for den grønlandske del af Rigsfælleskabets Kontinentalsokkelprojekt og været ansvarlig for planlægning og indsamling af geofysiske data i de tre undersøgelsesområder ud for hhv. Syd-, Nordøst- og Nordgrønland i samarbejde med flere andre danske institutioner og specielt i det Arktiske Ocean sammen med en lang række internationale samarbejdspartnere. Han har været togtleder for fire ekspeditioner med den svenske isbryder "Oden" 2007, 2009, 2011 og 2012 i det Arktiske Ocean og ud for Nordøstgrønland. "Oden" nåede Nordpolen i 2009 og i 2012.
Faglig redaktør for de tre kravfremsættelser (submissioner) mht. kontinentalsoklen uden for 200 sømil ud for Grønland, som blev afleveret til FN i hhv. juni 2012, nov. 2013 og dec. 2014 samt for præsentationerne for Sokkelkommissionen af selvsamme kravfremsættelser.
Dansk repræsentant i fakkelløbet med den olympiske ild på Nordpolen okt. 2013 i forbindelse med 2014 vinterolympiaden i Sotji, Rusland. Ekspeditionen til Nordpolen foregik på den russiske atomisbryder  Pobedy.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com