Program / Efterår 2018 / Staternes gæld - Europas svøbe?

Staternes gæld - Europas svøbe?

 Kort over EU - blå medlemslande, røde ansøgerlande (foto fra https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Europæiske_Union
 
Staternes gæld –
 
Europas svøbe?
Statsgæld beskrives ofte som en byrde for samfundsøkonomien, der i særlig grad væltes over på kommende generationer. En i mange henseender uansvarlig og unfair forvaltning af samfundets og statens knappe ressourcer.
Det er den populistiske fremstilling.
Den britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946) havde en andet syn på budgetunderskud og offentlig gæld. Han så disse primært som et resultat af en fejlslagen beskæftigelsespolitik – høj arbejdsløshed.
I dag kan vi konstatere, at USA er kommet væsentligt bedre igennem den økonomiske krise end de fleste europæiske lande. Der er blevet ført en aktiv penge, finans- og budgetpolitik, der har understøttet den samfunds-økonomiske udvikling.
 
Statsgæld
(Fra Wikipedia)
Statsgæld er en betegnelse for den samlede gæld, et lands regering har stiftet, og adskiller sig således fra den offentlige gæld, der omfatter den samlede gæld på alle offentlige administrationsniveauer - i Danmark altså både statens, regionernes, kommunernes og de sociale fonde og kassers gæld. Statsgælden udgør altså en delmængde af den offentlige gæld. Idet ethvert lands primære indtægtskilde kommer fra skatteyderne, er statsgælden indirekte skatteydernes gæld.
 

Danmarks statsgæld
Statsgælden opgøres traditionelt i Danmark som statens indenlandske og udenlandske gæld fratrukket aktiver i form af indeståendet på statens konto i Nationalbanken og aktiverne i de tre statslige fonde Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Optagelsen af lån sker bl.a. ved oprettelse af statsobligationer.
Danmarks statsgæld blev i perioden fra 1997 til 2008 nedbragt fra ca. 600 mia. kr. til 195 mia. kr., og udgjorde i 2008 blot 11 procent af bruttonationalproduktet (BNP) mod 53 procent i 1997. 2009 udviste statsbudgettet for første gang i 10 år et underskud, og statsgælden voksede til 334 mia. kr. (svarende til 20 pct. af BNP).
Ved udgangen af 2016 udgjorde statsgælden 465 mia. kr. svarende til 23 % af BNP.
 
 Jesper Jespersen (privat foto)
 
Staternes gæld
Professor, dr.scient.adm. Jesper Jespersen
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
Deltagelse koster 80,- kr.  
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
EU's finanspagt 
EU's finanspagt er en traktat, der er indgået mellem de fleste af EU's medlemslande om stabilitet og styring i den økonomiske og monetære union. Traktaten blev vedtaget den 2. marts 2012 i kølvandet på den verdensomspændende recession i 2008-09 og den efterfølgende europæiske statsgældskrise. Formålet var at styrke den finanspolitiske disciplin i ØMU-landene, især ved at indføre supplerende restriktioner for udviklingen i den offentlige strukturelle saldo udover de eksisterende begrænsninger i Stabilitets- og Vækstpagten. De finanspolitiske bestemmelser i pagten er bindende for de 19 eurolande samt de tre øvrige medlemmer af EU, der frivilligt har valgt at underlægge sig bestemmelserne: Rumænien, Bulgarien og Danmark.
 
Hvad er en statsobligation? (fra Den store Danske)
En statsobligation er et omsætteligt værdipapir, som er en fordring på staten, og som har en mellemlang eller lang løbetid, dvs. mellem 5 og 30 år.
Hovedparten af statens indenlandske obligationsgæld består af fastforrentede obligationslån. Amortisationsformen er normalt som stående lån, hvilket betyder, at det samlede udestående beløb forfalder på et på forhånd kendt tidspunkt. Nogle statsobligationer er dog udstedt som serielån eller som uamortisable lån.
Salget af statsobligationer foregår via Københavns Fondsbørs. Finansielle institutioner og institutionelle investorer i Danmark og udlandet ejer en meget betydelig del af de danske statsobligationer.Ved udgangen af oktober 2009 udgjorde den cirkulerende mængde af børsnoterede indenlandske statsobligationer 518,6 mia. kr. Den danske stat udsteder tillige i betydeligt omfang obligationer, der lyder på udenlandske valutaer.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com