Betegnelsen "databeskyttelse" beskriver både det forhold, at enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og at enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne.
 
 

Databeskyttelse

Databeskyttelse
 
Vi passer godt på dine personlige oplysninger
Her finder du Folkeuniversitetet i Frederikssunds politikker og procedurer for indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. Du kan læse om vores it-sikkerhed samt om, hvordan og hvorfor vi indsamler personlige oplysninger om følgende grupper:
- Kursister - nyhedsbrevmodtagere - kursuskatalogmodtagere - medlemmer - undervisere.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores sikkerhedsansvarlige for data og databehandling eller formanden på e-mail fufsund2@gmail.com.
IT-sikkerhed
Folkeuniversitetet i Frederikssund får primært leveret IT af sine bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har valgt en sikkerhedsansvarlig for data og behandling af foreningens data af personmæssig art. Alle tilknyttede PC'er er tilsluttet en cloudtjeneste med funktionsbestemt, krypteret adgang til personfølsomme oplysninger.
Kursister
Hvilke oplysninger indsamler vi? Du kan deltage i alle vores arrangementer ved at købe billet på vores hjemmeside www.fufsund.dk via "Place2Book". De oplysninger, du giver i forbindelse med billetkøb, forvaltes kun af Place2Book, som har ansvaret for de data, du indtaster i forbindelse med købet.
Formanden modtager forud for hvert arrangement deltagerlister fra bookingsystemet "Place2Book" og Folkeuniversitetet i København. Listerne slettes umiddelbart efter arrangementets gennemførelse.
I de fleste tilfælde kan du også købe billet ved indgangen til kursusstedet. Her registreres kun det betalte beløb. Ved særlige arrangementer såsom læsekredse og ekskursioner samt arrangementer med et begrænset antal pladser er forudgående tilmelding dog nødvendig. Disse data slettes umiddelbart efter, at arrangementet er afholdt.
Du kan også købe billet via www.fukbh.dk. De oplysninger, du giver i den forbindelse forvaltes af Folkeuniversitetet i København i henhold til deres databeskyttelsesregler. De kan læses på www.fukbh.dk/databeskyttelse/kursister.
Nyhedsbrevmodtagere
Hvilke oplysninger indsamler vi? Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, FUF info, registrerer vi dit navn og din e-mailadresse i mailprogrammet MailChimp. Oplysningerne er krypteret og adgang til programmet er kodet.
Hvad bruger vi dine oplysninger til? Vi bruger kun oplysningerne til at sende nyhedsbrevet til dig.
Hvor længe opbevarer vi oplysningerne? Inaktive mailadresser bliver løbende slettet, men ellers har vi ingen procedure for sletning. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til fufsund2@gmail.com.
Kursuskatalogmodtagere
Hvilke oplysninger indsamler vi? Vi indsamler oplysning om dit navn, postadresse og e-mailadresse. Oplysningerne opbevares i en cloudtjeneste med funktionsbestemt, krypteret adgang.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Vi bruger e-mailadressen til at kontakte dig, hvis der er ændringer i fremsendelsen af kataloget. Navn og postadresse bruge vi, når vi sender katalog til dig.
Hvor længe opbevarer vi oplysningerne? Inaktive mailadresser bliver løbende slettet, men ellers har vi ingen procedure for letning. Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af katalog ved at sende en e-mail til fufsund2@gmail.com.
Medlemmer
Hvilke oplysninger indsamler vi? Vi indsamler oplysning om dit navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne opbevares i en cloudtjeneste med funktionsbestemt, krypteret adgang.
Hvad bruger vi oplysningerne til ? Vi bruger oplysningerne til at kontakte dig ved indkaldelse til generalforsamlinger og eventuelle andre møder.
Hvor længe opbevarer vi oplysningerne ?. Vi opbevarer oplysningerne, så længe du er medlem af Folkeuniversitetet i Frederikssund.
Undervisere
Hvilke personlige oplysninger indsamler vi? Ved indgåelse af aftale om undervisning anmoder vi dig om at oplyse, navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, akademisk grad og eventuelt ansættelsessted.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Vi videregiver oplysningerne til Folkeuniversitetet i København til brug ved oprettelse af en ansættelseskontrakt mellem dig og Folkeuniversitetet.
Hvor længe opbevarer vi oplysningerne? Vi opbevarer oplysningerne, indtil der er indgået en ansættelseskontrakt mellem dig og Folkeuniversitetet.


 
EU forordningen om data-
beskyttelse
 
Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Du kan finde forordningen her på dansk og engelsk.

Forordningen omtales i øvrigt ofte også som persondataforordningen eller blot GDPR, som er den engelske forkortelse for forordningen (General Data Protection Regulation).

Om forordningen:

Databeskyttelsesforordningen afløser direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet), som i dansk ret er gennemført ved persondataloven, jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som senest ændret ved lov nr. 410 af 27. april 2017.

En forordning er ifølge EUs regler almengyldig, ligesom den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. En forordning virker således som en lov i medlemsstaterne, og den gælder i den form, som den er vedtaget, og den må som udgangspunkt ikke gennemføres i national ret. Der må endvidere som udgangspunkt ikke være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen.

Danmark er således forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com