Om os / Forretningsorden

Forretningsorden

Vikingeskib

Frederikssund havn (foto Knud Andersen)

Forretningsorden af 16-04-2007 for folkeuniversitetskomiteen i Frederikssund

 

  1. Folkeuniversitetet i Frederikssund ledes af og udøver sin virksomhed gennem folkeuniversitetskomiteen for Frederikssund jfr. Bekendtgørelse om folkeuniversiteter af 13-11-2004 § 1 stk. 1. Virksomheden udøves under ansvar over for regionsstyrelsen for Folkeuniversitetets region København.
  2. Formanden tegner folkeuniversitetskomiteen og er forpligtet til at optræde som komiteens repræsentant. Hvad formanden beslutter og disponerer, er han forpligtet til at underrette komiteen om snarest og senest på nærmest følgende møde i komiteen.
  3. Komiteens kasserer fører og afstemmer med jævne mellemrum regnskabet for Folkeuniversitetet i Frederikssund. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet færdiggøres hvert år i januar måned for det forløbne regnskabsår. Revisionen finder sted i februar måned.
  4. Formanden og kassereren er hver for sig underskriftberettiget. Ved optagelse af kredit tegnes dog af formand og kasserer i fællesskab.
  5. Budgettet tager hensyn til, at aktiviteterne kan afholdes med økonomisk dækning af alle udgifter: Afregning til Københavns Folkeuniversitet, dækning af annoncer og afholdelse af møder m.v. Der kan budgetteres med et mindre overskud.
  6. Planlægning og gennemførelse af de enkelte arrangementer uddelegeres til de medlemmer af lokalkomiteen, der har speciel indsigt i det pågældende område og de bedste kontakter. Ved den endelige aftale inddrages formanden, der sørger for indberetning til regionsstyrelsen for godkendelse af de pågældende undervisere. På det næstfølgende møde i komiteen behandles og godkendes de foretagne dispositioner.
  7. Der skal føres referat af møderne i komiteen. Af referatet skal fremgå de trufne beslutninger. Hvis referatet ikke er klart til godkendelse ved mødets afslutning, udsendes det til de enkelte komitemedlemmer og godkendes ved det næste møde.
  8. Folkeuniversitetskomiteen for Frederikssund kan formidle arrangementer, som andre foreninger eller institutioner er arrangør for. I så tilfælde hæfter den pågældende forening eller institution for arrangementet herunder lokaler, annoncering og økonomi og betaler til folkeuniversitetskomiteen den faste afgift til regionsstyrelse samt et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyret dækker udgifter til porto, papir og telefon m.v. og udgør 100 kr.
  9. Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Vedtægter for Folkeuniversitetet i Frederikssund § 7 og er godkendt af komiteen den 16.april 2007. Den erstatter tidligere gældende forretningsorden af 23. april 1994.

 

Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com