Om os / Vedtægter

Vedtægter

 

Skjelskør med blomster Dampskibet Skjelskør, Frederikssund havn (Foto Knud Andersen)

 

Vedtægter af 13-03-2007 for Folkeuniversitetet i Frederikssund

§ 1

Folkeuniversitetet i Frederikssund har til formål at udøve folkeuniversitetsvirksomhed i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (senest lovbekendtgørelse nr. 535 af 14-06-2004) samt undervisningsministeriets gældende bekendtgørelser om folkeuniversitetet (senest bekendtgørelse af 13-11-2003).

§ 2

Folkeuniversitetet i Frederikssund udøver sin virksomhed ved

 • gennemførelse af folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser
 • at sprede oplysning om og forståelse for forskningens metoder og arbejde
 • at øge kendskabet til forskningens resultater
 • at være bindeled mellem videnskab, kunst og samfund

 

§ 3

Folkeuniversitetet i Frederikssund ledes af og udøver sin virksomhed gennem en folkeuniversitetskomite jfr. Bekendtgørelse om folkeuniversiteter af 13-11-2003 § 1 stk. 1. Virksomheden udøves under ansvar over for regionsstyrelsen for Folkeuniversitetets region København.

§ 4

Folkeuniversitetskomiteen for Frederikssund vælges af et repræsentantskab. Som medlemmer af repræsentantskabet betragtes personer med bopæl i Frederikssund kommune, som er aktivt interesserede i institutionen og dens formål, og som deltager i dens aktiviteter.

§ 5

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i marts måned. Repræsentantskabsmødet annonceres i programmet for Folkeuniversitetet i Frederikssund og bekendtgøres ved annonce i lokalpressen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om virksomheden
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af folkeuniversitetskomite
 • Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest seks dage før mødet.

§ 6

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når komiteen finder det fornødent, og skal holdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne med motiveret dagsorden begærer det. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden med mindst otte dages varsel ved annoncering i lokalpressen.

§ 7

Folkeuniversitetskomiteen for Frederikssund består af 9 medlemmer, der vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder for to år, idet 5 medlemmer afgår i lige år og 4 i ulige år. Komiteen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger et eventuelt medlem af regionsstyrelsen. Folkeuniversitetskomiteen er ansvarlig for tilrettelæggelse, udformning og gennemførelse af program og virke for Folkeuniversitetet i Frederikssund. Folkeuniversitetskomiteen holder mindst ét møde hvert kvartal, og der skrives referat af møderne. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra vedtægtsændringer og opløsning. Komiteen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 8

Der skal føres regnskab over indtægter og udgifter for Folkeuniversitetet i Frederikssund. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9

Folkeuniversitet i Frederikssund tegnes af formanden for folkeuniversitetskomiteen. I økonomiske anliggender tegnes dog af formand og kasserer hver for sig. Til dækning af et kortvarigt likviditetsbehov (f. eks. ved indkøb af teaterbilletter) kan komiteen beslutte at optage en kassekredit i en bank. Dog må der ikke budgetteres med et driftsunderskud ved årets udgang. Ved optagelse af en kredit tegnes Folkeuniversitetet i Frederikssund af formand og kasserer i fællesskab. Komiteens medlemmer hæfter ikke personligt for Folkeuniversitetet i Frederikssunds økonomiske forpligtelser.

§ 10

Ændringer af vedtægterne kan kun ske med to tredjedele af de på et repræsentantskabsmøde afgivne stemmer.

§ 11

Opløsning af Folkeuniversitetet i Frederikssund kan kun vedtages med to tredjedele af de på et repræsentantskabsmøde afgivne stemmer, hvis det i forvejen er annonceret, at opløsning er på dagsordenen. Ved opløsning overdrages en eventuel formue til kulturelt formål efter repræsentantskabsmødets beslutning herom.

§ 12

Folkeuniversitetet i Frederikssund har hjemsted i Frederikssund kommune.

§ 13

Nærværende vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 13. marts 2007 og erstatter tidligere vedtægter af 17. marts 1994. Samtidig er institutionens navn ændret fra ”Frederikssund og Omegns Folkeuniversitet” til ”Folkeuniversitetet i Frederikssund”.

.

Header Level 3

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com